Verklaring gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens (hierna meestal aangeduid als "gegevens") worden door ons alleen verwerkt voor zover nodig en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud en de diensten die daar worden aangeboden. "Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder in samenhang met een identificatienummer zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1. 1. Verordening (EU) nr. 2016/679, d.w.z. de basisverordening gegevensbescherming (hierna "GDPR" genoemd), wordt beschouwd als "verwerking" van elke transactie met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures of een reeks transacties in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen.

Met de volgende verklaring inzake gegevensbescherming informeren wij u in het bijzonder over de aard, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en de middelen van de verwerking. Daarnaast informeren wij u hieronder over de onderdelen van derden die wij voor optimalisatiedoeleinden en ter verhoging van de gebruikskwaliteit gebruiken, voor zover derden als gevolg daarvan onder eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt gestructureerd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen
II. rechten van de gebruikers en de betrokken personen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van het recht op gegevensbescherming is:

SmileCamp S.r.l. (Via Garibaldi n.19 - 37121 Verona, Italië), Gedelegeerd bestuurder: mevrouw Barbara Goller, Daimlerstr. 9, 41564 Kaarst, Duitsland, Tel.: 02131/4067900, E-mail: info@go-tours.de

De functionaris voor gegevensbescherming bij de aanbieder is bereikbaar op:

SmileCamp S.r.l. (Via Garibaldi n.19 - 37121 Verona, Italië), functionaris voor gegevensbescherming, Daimlerstr. 9, 41564 Kaarst, Duitsland, Tel.: 02131/40679000, E-mail: daten-schutz@go-tours.de

II. Rechten van de gebruikers en de betrokken personen

Met het oog op de hieronder nader omschreven verwerking van gegevens hebben gebruikers en betrokkenen het recht om

  • bevestiging of gegevens die op hen betrekking hebben worden verwerkt, informatie over de verwerkte gegevens, nadere informatie over gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook artikel 15 van het GDPR);
  • correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook artikel 16 van het GDPR);
  • de gegevens die op hen betrekking hebben onmiddellijk worden gewist (zie ook artikel 17 van het GDPR), dan wel, indien verdere verwerking overeenkomstig artikel 17, lid 3, van het GDPR nodig is, overeenkomstig artikel 18 van het GDPR;
  • bij ontvangst van de gegevens die op hen betrekking hebben en door hen worden verstrekt, en bij toezending van deze gegevens aan andere verstrekkers/verantwoordelijke partijen (zie ook artikel 20 van het GDPR);
  • na een klacht bij de toezichthoudende instantie, indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de verstrekker worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook artikel 77 van het GDPR).

Daarnaast is de aanbieder verplicht om alle ontvangers aan wie door de aanbieder gegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke correctie of verwijdering van gegevens of van de beperking van de verwerking die plaatsvindt op basis van de artikelen 16, 17, lid 1, 18 GDPR. Deze verplichting geldt echter niet als een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Desondanks heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Bovendien hebben de gebruikers en de getroffen personen, volgens Art. 22 Het GDPR wordt niet onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - gebaseerde beslissing die voor hen rechtsgevolgen heeft of hen in aanmerkelijke mate op soortgelijke wijze treft, tenzij dit noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de gebruikers en de betrokkenen en de verantwoordelijke persoon, toelaatbaar is krachtens de wetgeving van de Unie of een lidstaat waaronder de verantwoordelijke persoon valt en die passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van gebruikers en betrokkenen, of met de uitdrukkelijke toestemming van gebruikers en betrokkenen.

Gebruikers en betrokkenen hebben ook het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben in overeenstemming met artikel 21 GDPR, mits de gegevens door de verstrekker worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. Met name is bezwaar tegen de verwerking van gegevens met het oog op rechtstreekse reclame toegestaan.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt van toepassing te zijn, de verwijdering van de gegevens niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen en geen andere informatie over individuele verwerkingsprocedures hieronder wordt verstrekt.

Servergegevens

Om technische redenen, in het bijzonder om een veilige en stabiele internetaanwezigheid te garanderen, worden de gegevens via uw internetbrowser aan ons of aan onze aanbieder van webruimte doorgegeven. Met deze zogenaamde server-logbestanden worden het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u op onze internetaanwezigheid bent overgeschakeld (referrer URL), de website(s) van onze internetaanwezigheid die u bezoekt, de datum en het tijdstip van de betreffende toegang alsook het IP-adres van de internetverbinding waarvan onze internetaanwezigheid wordt gebruikt, verzameld.

Deze op deze manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens van u.

Deze gegevens worden opgeslagen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Onze legitieme belangen liggen in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze aanwezigheid op het internet.

De gegevens zullen uiterlijk na negentig dagen worden verwijderd, tenzij verdere opslag nodig is voor bewijskrachtige doeleinden. Anders worden alle of een deel van de gegevens van het wissen uitgesloten totdat een incident definitief is opgelost.

Cookies

a) Sessie cookies/sessie cookies

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door de internetbrowser die u gebruikt op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verwerken bepaalde informatie over u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, in individuele mate.

Deze verwerking maakt onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b.) DSGVO, voor zover deze cookies gegevens verwerken voor het initiëren of uitvoeren van contracten.

Als de verwerking niet dient om een contract te initiëren of te verwerken, ligt ons legitieme belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze internetaanwezigheid. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR.

Wanneer u uw internetbrowser sluit, worden deze sessiecookies verwijderd.

b) Cookies van derden

Indien nodig kan onze website ook gebruik maken van cookies van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken voor reclamedoeleinden, analyses of de functionaliteiten van onze website.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie, in het bijzonder met betrekking tot de doeleinden en de rechtsgrondslag van de verwerking van dergelijke cookies van derden.

c) Mogelijkheid tot verwijdering

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt ook reeds opgeslagen cookies te allen tijde wissen. De benodigde stappen en maatregelen zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u gebruik maken van de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of contact opnemen met de fabrikant of de ondersteuning. Bij zogenaamde flashcookies kan de verwerking echter niet via de browserinstellingen worden verhinderd. In plaats daarvan moet u de instelling van uw Flash-speler wijzigen. Welke stappen en maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt ook af van de flitser die u gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash Player gebruiken of contact opnemen met de fabrikant of de gebruikersondersteuning.

Indien u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit er echter toe leiden dat niet alle functies van onze internetaanwezigheid volledig bruikbaar zijn.

Hosting

Wij gebruiken 1&1 Internet SE, Eigendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Duitsland (aannemer) voor het hosten van onze internetaanwezigheid (website, e-mails) in het kader van de orderverwerking. Aangezien het hier om een zuiver orderbeheer gaat, waarbij de aannemer de gegevens uitsluitend voor de door ons aangegeven doeleinden mag verwerken, de gegevens zelf niet voor eigen doeleinden mag gebruiken en zich er contractueel toe heeft verbonden de wettelijke voorschriften van de basisbeschikking gegevensbescherming in acht te nemen en na te leven, d.w.z. slechts als "verlengde arm" van ons bedrijf in het kader van zijn werkzaamheden, is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de betrokkene vereist, maar - indien nodig - de aan ons gegeven toestemming of andere wettelijke redenen volstaan.

Contractuitvoering

De door u voor het gebruik van ons aanbod verstrekte gegevens worden door ons - onder voorbehoud van beschikbaarheid - verwerkt ten behoeve van de contractverwerking en zijn in dit verband noodzakelijk. Het sluiten en verwerken van de overeenkomst is niet mogelijk zonder het verstrekken van uw gegevens.

Afhankelijk van de camping en de accommodatie, maken wij gebruik van de interfaces van Ctouvert GmbH, 10 Place Alfonse Jourdain 31000 Toulouse om de prijzen en beschikbaarheid te controleren en de respectievelijke boekingsaanvragen te verwerken, Frankrijk, Stratech, Pantheon 15, 7521 PR Enschede, Nederland, Venue Holidays Ltd, 1 Norwood St, Ashford TN23 1QU, Verenigd Koninkrijk en Rent-a-Tent, Veldweg 4, 7475 NS Markelo, Nederland (hierna gezamenlijk te noemen "Opdrachtnemer"). Aangezien het hier om een zuiver orderbeheer gaat, waarbij de aannemer de gegevens uitsluitend voor de door ons aangegeven doeleinden mag verwerken, de gegevens zelf niet voor eigen doeleinden mag gebruiken en zich er contractueel toe heeft verbonden de wettelijke voorschriften van de basisbeschikking gegevensbescherming in acht te nemen en na te leven, d.w.z. slechts als "verlengde arm" van ons bedrijf in het kader van zijn werkzaamheden, is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de betrokkene vereist, maar - indien nodig - de aan ons gegeven toestemming of andere wettelijke redenen volstaan.

Bovendien geven wij uw gegevens na een geslaagde reservering aan de betreffende camping door, zodat de geboekte standplaats op uw naam kan worden geboekt en gereserveerd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b) GDPR..

Wij wissen de gegevens bij volledige contractverwerking, maar moeten de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in acht nemen.

Klant account / registratie functie

Als u via onze website een klantenaccount bij ons aanmaakt, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u tijdens de registratie hebt ingevoerd (bijv. uw naam, adres of e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor contractverwerking of voor klantenservicedoeleinden (bijv. om u een overzicht te geven van uw eerdere boekingen bij ons). Tegelijkertijd bewaren we het IP-adres en de datum van uw registratie samen met de tijd. Het doorgeven van deze gegevens aan derden vindt niet op natuurlijke wijze plaats.

In de loop van het verdere registratieproces zal uw toestemming voor deze verwerking worden verkregen en zal naar deze gegevensbeschermingsverklaring worden verwezen. De door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van het klantenaccount.

Indien u met deze verwerking instemt, is art. 6 lid 1 sub a) DSGVO de wettelijke basis voor de verwerking.

Indien de opening van de klantenrekening tevens ten goede komt aan precontractuele maatregelen of de uitvoering van de overeenkomst, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking ook art. 6 lid 1 sub b GDPR.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het openen en aanhouden van de aan ons toevertrouwde klantaccount conform art. 7 lid 3 GDPR met toekomstperspectief herroepen. U hoeft ons alleen maar op de hoogte te brengen van uw herroeping.

De in dit verband verzamelde gegevens worden gewist zodra verwerking niet meer nodig is. We moeten ons echter wel houden aan de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen.

Newsletter

Als u zich registreert voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens die u hiervoor aanvraagt, d.w.z. uw e-mailadres en uw naam en - optioneel - uw adres en geboortedatum, aan ons doorgegeven. Tegelijkertijd slaan we het IP-adres op van de internetverbinding waarvandaan u onze website bezoekt, evenals de datum en het tijdstip van uw registratie. In het kader van de verdere registratie vragen wij uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief, beschrijven de inhoud uitvoerig en verwijzen u naar deze privacyverklaring. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief - ze worden daarom niet doorgegeven aan derden.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van het GDPR.

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlijn, Duitsland (aannemer). Aangezien het hier om een zuiver orderbeheer gaat, waarbij de aannemer de gegevens uitsluitend voor de door ons aangegeven doeleinden mag verwerken, de gegevens zelf niet voor eigen doeleinden mag gebruiken en zich er contractueel toe heeft verbonden de wettelijke voorschriften van de basisbeschikking gegevensbescherming in acht te nemen en na te leven, d.w.z. slechts als "verlengde arm" van ons bedrijf in het kader van zijn werkzaamheden, is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de betrokkene vereist, maar - indien nodig - de aan ons gegeven toestemming of andere wettelijke redenen volstaan.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken met ingang van de datum van ontvangst conform art. 7 lid 3 GDPR. U hoeft ons alleen maar op de hoogte te brengen van uw herroeping of te klikken op de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

Contact aanvragen / contact mogelijkheid

Als u contact met ons opneemt via contactformulier of e-mail, zullen de gegevens die u ons verstrekt worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw vraag - zonder de verstrekking ervan kunnen wij uw vraag niet of slechts in beperkte mate beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het GDPR.

Uw gegevens worden gewist als uw aanvraag definitief is beantwoord en er geen wettelijke verplichting is om uw gegevens veilig te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van een eventuele latere verwerking van het contract.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hierna alleen "Google" genoemd.

Door te certificeren volgens het privacyscherm tussen de EU en de VS ("EU-US Privacy Shield") garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Ons legitiem belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze internetaanwezigheid.

Gebruiksgegevens en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijdstip of frequentie van het bezoek aan onze website, worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. We gebruiken Google Analytics echter wel met de zogenaamde anonimisatiefunctie. Met deze functie verkort Google het IP-adres al binnen de EU of de EER.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons te voorzien van een evaluatie van het bezoek aan onze website en de gebruiksactiviteiten die daar plaatsvinden. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze internetaanwezigheid en het gebruik van het internet.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet met andere gegevens zal verbinden. Bovendien biedt Google u op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld ook over manieren om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en een zogenaamde deactiveringsbijvoegsel met nadere informatie hierover. Deze add-on kan worden geïnstalleerd met de meest populaire internetbrowsers en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over bezoeken aan onze website niet aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Dit sluit echter niet uit dat informatie naar ons of naar andere webanalyseservices wordt verzonden.

U kunt ook de toekomstige analyse van uw sitebezoek door Google Analytics deactiveren door op de volgende link te klikken. Door te "klikken" op de link wordt een zogenaamde "Opt-Out-Cookie" ingesteld, wat betekent dat de analyse van uw paginabezoek op onze site in de toekomst wordt voorkomen: "Opt-out-Cookie" ingeschakeld voor Google Analytics! Houd er rekening mee dat als u de cookies in uw browserinstellingen verwijdert of uw browser wijzigt of opnieuw installeert, dit er ook toe kan leiden dat de opt-out-cookie wordt verwijderd en u deze mogelijk opnieuw moet activeren.

Google-Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps om locaties weer te geven en routebeschrijvingen te maken. Dit is een dienst van Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hierna alleen "Google" genoemd.

Door te certificeren volgens het privacyscherm tussen de EU en de VS ("EU-US Privacy Shield") garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

Als u het in onze internetaanwezigheid geïntegreerde onderdeel Google Maps opbelt, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. We kunnen niet uitsluiten dat Google servers in de VS gebruikt.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze internetaanwezigheid.

Door op deze manier verbinding te maken met Google, kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door het maken van de juiste instellingen in uw internetbrowser. U vindt details hierover onder "Cookies" hierboven.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Google Maps en de informatie verkregen via Google Maps volgens de Google Terms of Use https://policies.google.com/terms?gl=EN&hl=en en de Terms and Conditions for Google Maps https://www.google.com/intl/de_en/help/terms_maps.html.

Überdies bietet Google unter https://adssettings.google.com/authenticated, https://policies.google.com/privacy weitergehende Informationen an.

OpenStreetMap

Op onze website gebruiken we OpenStreetMap om locaties weer te geven, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben om de locatie en omgeving van de aangeboden locaties te bekijken en zo een overzicht te krijgen van de aangeboden bestemmingen. OpenStreetMap wordt geëxploiteerd door de OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk, hierna "OpenStreetMap" genoemd.

Telkens wanneer het OpenStreetMap-bestanddeel in een pagina van onze website wordt geïntegreerd, downloadt de internetbrowser op het systeem van de gebruiker automatisch een weergave van het overeenkomstige OpenStreetMap-bestanddeel van OpenStreetMap. Meer informatie over OpenStreetMap is te vinden op https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Main_Page. OpenStreetMap weet welke specifieke subpagina van onze website momenteel door de gebruiker wordt opgeroepen om de geschikte kaart te kunnen weergeven.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de kwaliteit en functionaliteit van onze internetaanwezigheid.

Verder biedt OpenStreetMap meer informatie in haar privacybeleid op https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

YouTube

Wij gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, Verenigde Staten, hierna "YouTube" genoemd.

YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hierna "Google" genoemd.

Door te certificeren volgens het EU-VS-gegevensbeschermingscherm ("EU-US Privacy Shield") garanderen Google en haar dochteronderneming YouTube dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

We gebruiken YouTube in combinatie met de functie "Geavanceerde Privacymodus" om u video's te tonen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Het is in ons legitiem belang om de kwaliteit van onze aanwezigheid op het internet te verbeteren. Volgens YouTube betekent de functie "Uitgebreide gegevensbeveiligingsmodus" dat de hieronder gespecificeerde gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden als u daadwerkelijk een video start.

Zonder dit "Uitgebreid privacybeleid" wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze internetpagina's bezoekt waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is nodig om de betreffende video's via uw internetbrowser op onze website te kunnen weergeven. Daarbij registreert en verwerkt YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum, het tijdstip en de website die u hebt bezocht. Bovendien wordt een verbinding met het advertentienetwerk "DoubleClick" van Google tot stand gebracht.

Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wijst YouTube de verbindingsgegevens toe aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij YouTube afmelden of de juiste instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount opgeven.

Ten behoeve van functionaliteit en analyse van het gebruiksgedrag slaat YouTube cookies permanent op via uw internetbrowser op uw terminal. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door het in te stellen in uw internetbrowser. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u onder "Cookies" hierboven.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming die beschikbaar is op https://policies.google.com/privacy.

Google AdWords mit conversie-racking

In onze website maken we gebruik van de reclamecomponent Google AdWords en de zogenaamde conversie tracking. Dit is een dienst van Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hierna alleen "Google" genoemd.

Door te certificeren volgens het privacyscherm tussen de EU en de VS ("EU-US Privacy Shield") garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

Wij gebruiken de conversie tracking voor de gerichte reclame van ons aanbod. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Ons legitiem belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze internetaanwezigheid.

Als u klikt op een advertentie geplaatst door Google, de conversie tracking die we gebruiken slaat een cookie op uw apparaat. Deze zogenaamde conversiecookies vervallen na 30 dagen en dienen niet voor uw persoonlijke identificatie.

Als het cookie nog steeds geldig is en u bezoekt een specifieke pagina van onze website, kunnen zowel Google als wij evalueren dat u op een van onze advertenties op Google heeft geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorgestuurd.

Google gebruikt de op deze manier verzamelde informatie om statistieken over het bezoek aan onze website voor ons samen te stellen. Daarnaast ontvangen wij informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en over de pagina's van onze internetaanwezigheid die vervolgens worden opgevraagd. Noch wij, noch derden die ook Google AdWords gebruiken, kunnen u op deze manier identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of beperken door in uw internetbrowser de daarvoor geëigende instellingen in te voeren. Tegelijkertijd kunt u reeds opgeslagen cookies te allen tijde wissen. De benodigde stappen en maatregelen zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u gebruik maken van de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of contact opnemen met de fabrikant of de ondersteuning.

Verder biedt Google onder https://services.google.com/sitestats/de.html, http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/ nadere informatie over dit onderwerp en in het bijzonder over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken we Google reCAPTCHA om interacties op onze website te controleren en te vermijden via geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld via zogenaamde bots. Deze dienst wordt aangeboden door Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hierna "Google" genoemd.

Door gecertificeerd te zijn volgens het EU-US-privacyschild („EU-US-privacyschild“) garandeert Google dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming wordt voldaan.

Met deze dienst kan Google bepalen welke website een verzoek stuurt en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA invoerveld gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google nog andere informatie verzamelen die nodig is om deze dienst te leveren en te garanderen.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. Ons legitiem belang ligt in de veiligheid van onze internetaanwezigheid en in de verdediging tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of dergelijke.

Google biedt u in haar privacybeleid meer informatie over de algemene omgang met uw gebruikersgegevens.

LiveZilla

Wij gebruiken LiveZilla op onze website. Dit is een live chat module of live support helpdesk software voor de communicatie tussen gebruikers van onze website en onze service medewerkers. LiveZilla is ontwikkeld door LiveZilla GmbH, Ekkehardstr. 10, 78224 Singen, Duitsland, hierna alleen LiveZilla genoemd, en wordt door ons gebruikt voor orderverwerking.

Wij gebruiken LiveZilla om uw vragen te beantwoorden en om u algemene service en ondersteuning te kunnen bieden, vergelijkbaar met hoe dit werkt, bijvoorbeeld via e-mail, alleen dat de communicatie in live chat dichter bij real time plaatsvindt.

Telkens wanneer u een pagina van onze website bezoekt, verzamelt LiveZilla gegevens om het live chatsysteem te bedienen en de werking van het systeem te analyseren. Meer informatie over LiveZilla is te vinden op http://www.livezilla.net/home/de/. De via LiveZilla verzamelde gegevens worden zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Voor zover technisch mogelijk hebben wij de LiveZilla-componenten uitbesteed aan onze eigen server om de dataverzameling door LiveZilla GmbH tot een minimum te beperken.

Aangezien het hier om een zuiver orderbeheer gaat, waarbij de aannemer de gegevens uitsluitend voor de door ons aangegeven doeleinden mag verwerken, de gegevens zelf niet voor eigen doeleinden mag gebruiken en zich er contractueel toe heeft verbonden de wettelijke voorschriften van de basisbeschikking gegevensbescherming in acht te nemen en na te leven, d.w.z. slechts als "verlengde arm" van ons bedrijf in het kader van zijn werkzaamheden, is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de betrokkene vereist, maar - indien nodig - de aan ons gegeven toestemming of andere wettelijke redenen volstaan.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Onze legitieme belangen liggen in de optimalisatie van de klantcommunicatie en de economische werking van onze internetaanwezigheid.

Integratie van foto's van Go-Tours GmbH

Sommige foto's van campings, accommodaties en ander beeldmateriaal zijn geladen vanaf een server van Go-Tours GmbH, Daimlerstr. 9, 41564 Kaarst, Duitsland. Dit is een image bron van onze eigen groep van bedrijven, die zich op dezelfde server bevindt als deze website. Daarom worden er geen extra persoonlijke gegevens verzameld of zelfs doorgegeven aan derden door het oproepen van de beelden van deze bron.

Sweepstakes

Wij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan competities via onze website. Indien u deelneemt aan één van onze competities, zullen de gegevens die u tijdens uw deelname invoert, verwerkt worden zonder uw verdere toestemming, maar uiteraard enkel voor de uitvoering en de behandeling van de respectievelijke competitie.

In het kader van de wedstrijd zullen wij uw gegevens doorgeven aan het transportbedrijf dat belast is met de levering van de goederen of aan een financiële dienstverlener indien de overdracht noodzakelijk is voor de levering of betaling van uw winsten. Indien uw gegevens worden gepubliceerd in geval van een prijs, wordt u hiervan op de hoogte gesteld in de toestemmingsverklaring.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte van de gegevens is dan artikel 6, lid 1, onder b), van het GDPR.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor deelname aan onze wedstrijden te allen tijde met terugwerkende kracht intrekken conform art. 7 lid 3 GDPR. U hoeft ons alleen maar op de hoogte te brengen van uw herroeping.

Online solliciteren / publicatie van vacatures

Wij bieden u de mogelijkheid om elektronisch bij ons aan te melden. Bij deze digitale sollicitaties verzamelen en verwerken wij uw sollicitatie- en sollicitatiegegevens elektronisch om de sollicitatieprocedure te verwerken.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG in verband met. Art. 88, lid 1 GDPR.

Als een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten na de sollicitatieprocedure, slaan wij de gegevens die u tijdens de sollicitatie hebt verstrekt op in uw personeelsdossier ten behoeve van het gebruikelijke organisatorische en administratieve proces - uiteraard met inachtneming van verdere wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ook § 26, lid 1, eerste zin, BDSG in verband daarmee. Art. 88, lid 1 GDPR.

Als een aanvraag wordt afgewezen, verwijderen wij automatisch de gegevens die twee maanden na de kennisgeving van afwijzing bij ons zijn ingediend. De gegevens zullen echter niet worden verwijderd als de gegevens een langere opslagtermijn vereisen van maximaal vier maanden of tot het einde van een gerechtelijke procedure vanwege wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld vanwege de verplichting om bewijs te leveren in overeenstemming met de AGG.

In dit geval is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR en artikel 24, lid 1, nr. 2, van de BDSG. Onze legitieme belangen liggen in de verdediging en handhaving van het recht.

Indien u uitdrukkelijk instemt met een langere opslag van uw gegevens, bijvoorbeeld voor uw opname in een database van sollicitanten of geïnteresseerden, worden de gegevens op basis van uw toestemming verder verwerkt. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 1, onder a), van het GDPR. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde op grond van art. 7 lid 3 GDPR door een verklaring aan ons herroepen.

Patronen Privacyverklaring Wettelijk kantoor Weiß & Partner, individueel aangevuld en uitgebreid door ons.